Content
MobileLogo
076 30 300 69 
Zakelijke klant Particuliere klant

Privacybeleid

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor BÄR BV. Het gebruik van de website van BÄR BV is in principe mogelijk zonder enige opgave van persoonsgegevens. Als een betrokkene online gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is, vragen wij in het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) en andere toepasselijke wetgeving. Met dit privacybeleid wil ons bedrijf de betrokkene informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verwerkte persoonsgegevens en de rechten van de betrokkene.

BÄR BV heeft als gegevensbeheerder talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de zo volledig mogelijke bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Toch kunnen op internet gebaseerde gegevenstransmissies in principe kwetsbaarheden hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

Dit beleid informeert u over:

 • De door BAR verzamelde persoonsgegevens;
 • De doeleinden en de rechtsgrondslag van deze verzameling;
 • Wie gebruik maakt van deze gegevens;
 • Hoe lang de gegevens bewaard worden;
 • Uw rechten.
________________________________________

1 Definities

Het privacybeleid van BÄR BV is gebaseerd op de AVG. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, leggen we van tevoren de gebruikte begrippen uit:

1.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn “alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name door koppeling met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of één of meerdere speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke identificatie, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon” (AVG art. 4. Lid 1).

1.2 Betrokkene

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt.

1.3 Verwerking

Verwerking is elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opstellen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruik, openbaar maken door indiening, de verspreiding of een andere vorm van het verstrekken, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

1.4 Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met tot doel de toekomstige verwerking te beperken.

1.5 Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarin deze persoonlijke informatie wordt gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of locatiewijziging van deze natuurlijke persoon om te analyseren of te voorspellen.

1.6 Pseudonimisatie

Pseudonimisatie is de verwerking van persoonsgegevens waarbij de persoonsgegevens niet langer aan een specifiek gegevenssubject kunnen worden toegewezen. Deze aanvullende informatie wordt gescheiden gehouden, onder voorbehoud van technische en organisatorische maatregelen, waardoor wordt gewaarborgd dat de persoonlijke gegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.7 Verantwoordelijke of gegevensbeheerder

Verantwoordelijke of gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.8 Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie, die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt.

1.9 Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie, aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde is of niet. Overheidsinstanties die in het kader van de EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde onderzoekstaak, worden echter niet als ontvanger beschouwd.

1.10 Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie anders de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerker bevoegd zijn die persoonsgegevens te verwerken.

1.11 Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig en ondubbelzinnig uitgedrukte manier voor het specifieke geval gegeven toestemming in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarbij de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op zijn of haar persoonsgegevens.

1.12 Cookie Wat is een cookie en wat is het doel ervan?

Een cookie is een tekstbestand of software-element dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op het internet. Cookies worden gebruikt om uw browser te herkennen gedurende de geldigheidsperiode van de cookie in kwestie.

Andere technieken, zoals pixels of vingerafdrukken ("tracers"), kunnen worden gebruikt om via elektronische transmissie toegang te krijgen tot informatie die reeds in uw terminal is opgeslagen of om informatie in deze apparatuur op te slaan

Cookies hebben vele toepassingen: ze kunnen worden gebruikt om uw klant-ID bij een handelssite te onthouden, de huidige inhoud van uw winkelwagentje, om uw navigatie te volgen voor statistische of reclamedoeleinden, enzovoort.

2 Naam en adres van de gegevensbeheerder

Verantwoordelijke in de zin van de AVG:

BÄR BV Bezoekadres Ceresstraat 1

4811CA Breda

Tel.: +31 76 30 300 69

Fax: +31 76 30 30 162

E-Mail: service@baer-shop.nl

Internet: www.udobaer.nl

3 Contactgegevens van onze medewerker voor gegevensbescherming

E-mail: gegevensbescherming@udobaer.nl

Elke betrokkene kan op elk moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming met vragen over of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4 Verzamelen van persoonsgegevens

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden van onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (de wettelijke basis is art. 6 lid 1 zin 1 letter f (AVG)):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • website, waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • besturingssysteem en bijbehorende interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze websites cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze zijn bedoeld om het gehele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Voor zover wettelijk toegestaan verwerken wij uw persoonsgegevens ook regelmatig in gepseudonimiseerde vorm voor winkelwagen- en doelgroepanalyses om te bepalen welke aanbiedingen voor u passend kunnen zijn en om u reclame per post toe te sturen, ook in het belang van andere ondernemingen van onze ondernemingsgroep die producten voor zakelijke klanten aanbieden.

4.1 Wanneer verzamelt BAR uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

 • U een account aanmaakt op onze site,
 • U een offerte aan aanvraagt of u een bestelling plaatst voor BAR-producten,
 • U wenst onze Nieuwsbrief te ontvangen,
 • U vraagt om onze catalogi per post te ontvangen,
 • U neemt deel aan onze wedstrijden, onze tevredenheidsenquêtes, onze opiniepeilingen en/of de tests van onze producten,
 • U geeft uw mening over onze producten of diensten,
 • U onze website bezoekt en u aanvaardt de deponering van cookies of andere tracers, andere dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site (Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid).
 • U solliciteert naar een functie bij BAR
 • U onze kantoren of onze logistieke centra bezoekt.
 • U communiceert met de BAR-teams per telefoon, per e-mail, via onze chatbot, onze contactformulieren, sociale netwerken of een andere vorm van communicatie.

4.2 Welke soorten persoonsgegevens worden door BAR verzameld?

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, titel)
 • Uw persoonlijke of professionele contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummers, functie);
 • Informatie met betrekking tot uw BAR-account (klantnummer);
 • Informatie met betrekking tot de bestelling van onze producten of diensten: ordernummer, gekochte producten en gekozen leverings- en betalingsmethoden;
 • Indien u uw aankopen met een kredietkaart betaalt, verzamelt onze partner voor betalingsdiensten de gegevens met betrekking tot de kredietkaart, d.w.z. het nummer en type van de kredietkaart, de vervaldatum en het visueel cryptogram (dit laatste wordt niet bewaard). Deze gegevens worden op een veilige manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verzameld. Deze gegevens worden niet aan BAR meegedeeld.
 • Indien u uw aankopen betaalt via Paypal©, worden uw gegevens rechtstreeks door Paypal verwerkt. U kunt het privacybeleid van Paypal raadplegen door op deze link te klikken.

4.3 Voor welke doeleinden verzamelt BAR uw persoonsgegevens? Wat is de rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens in overeenstemming met de hieronder aangegeven rechtsgrondslag en voor de volgende doeleinden:

4.3.1 Uitvoering en opvolging van onze commerciële relatie:

Details van de verzameling

Om uw bestellingen te verwerken en op te volgen; Om uw vragen, verzoeken en/of suggesties te beantwoorden; Om uw account aan te maken en te beheren; Om een dienst na verkoop te verlenen, Administratief en financieel beheer van uw rekening;

Bij het verzamelen van uw gegevens wordt de informatie die nodig is om uw verzoeken te verwerken en uit te voeren, in onze formulieren gemarkeerd met een asterisk (*).

Telefoongesprekken met onze adviseurs kunnen worden opgenomen om onze diensten te verbeteren. U kunt rechtstreeks bij uw adviseur bezwaar maken tegen deze opname.

Rechtsgrondslag

Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen op uw verzoek

Bewaringstermijn van de gegevens

Voor de duur van onze contractuele relatie en tot de wettelijke verjaringstermijn.

Telefonische opnames: 2 maanden.

4.3.2 Loyaliteits-/commerciële prospectieacties:

Details van de verzameling

Het versturen van informatie en berichten over onze producten en/of diensten per e-mail, SMS of post.

Inschrijving en deelname aan wedstrijden, enquêtes, polls of tests georganiseerd door BAR,

Het beheer van uw inschrijvingen en uitschrijvingen op onze newsletter of op de distributielijst van onze catalogi,

Het uitvoeren van statistische analyses,

Verbetering van onze producten en diensten

Rechtsgrondslag

Gewettigd belang /Toestemming

Bewaringstermijn van de contactgegevens

3 jaar vanaf het einde van onze zakenrelatie of het laatste contact met u.

4.3.3 Verdediging en bescherming van onze rechten:

Details van de verzameling

 • Vordering van schulden ;
 • Bestrijding van fraude ;
 • Verdediging van onze intellectuele eigendomsrechten;
 • Het nemen van juridische stappen;
 • Beheer van claims en geschillen;

Rechtsgrondslag

Gewettigd belang

Bewaringstermijn van de contactgegevens

Gedurende de wettelijke verjaringstermijn of de procedure in kwestie.

4.3.4 Videobewakingsapparaat:

Details van de verzameling

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van onze personeelsleden, bezoekers, gebouwen en activa

Rechtsgrondslag

Gewettigd belang

Bewaringstermijn van de contactgegevens

3 maanden, welke termijn kan worden verlengd in geval van een gerechtelijke procedure.

4.3.5 Aanwervingsprocedure:

Details van de verzameling

Beheer van de sollicitaties, follow-up van de gesprekken en het opstellen van de arbeidsdossiers. Deze verwerking is in ons rechtmatig belang.

Rechtsgrondslag

Gewettigd belang

Bewaringstermijn van de contactgegevens

In geval van weigering van een aanvraag wordt uw dossier gedurende 6 maanden bewaard, behalve in geval van verzet van uw kant.

4.4 Wie kan toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de werknemers van BAR verwerkt in het kader van de uitoefening van hun functie.

In bepaalde gevallen worden uw gegevens ook meegedeeld aan onze onderaannemers voor de uitvoering van de diensten die wij hun toevertrouwen. Als onderaannemers zijn deze ontvangers onderworpen aan dezelfde wettelijke verplichtingen als BAR met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Voorts worden de instructies en verplichtingen van de onderaannemers geregeld in een contract dat met BAR wordt ondertekend.

Deze onderaannemers zijn

  • Onze transportdienstverleners voor de levering van uw bestellingen;
  • Marketing- of reclamebureaus voor de realisatie van onze marketingacties of onze reclamecampagnes;
  • Onze cookie-partners (voor een lijst van partners klik hier)
  • Onze IT-dienstverleners, zoals platformproviders, hostingdiensten, betalingsdiensten, onderhoudsdiensten en technische ondersteuning voor onze IT-hulpmiddelen;

Daarnaast kunnen uw gegevens ook worden meegedeeld aan de volgende ontvangers:

   • Onze accountants en onze adviseurs in het kader van hun missies;
   • administratieve of gerechtelijke belastingautoriteiten of geschillenbeslechtingsinstanties om aan hun verzoeken te voldoen;

4.5 Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt of gehost?

BAR slaat uw gegevens op beveiligde servers in de Europese Unie op.

Voor de uitvoering van bepaalde diensten maken wij gebruik van onderaannemers die buiten de Europese Unie gegevens verwerken of hosten. In dat geval wordt in het met BAR ondertekende contract het toepasselijke overdrachtsmechanisme gespecificeerd, alsook de passende garanties die zijn ingebouwd voor de bescherming van uw gegevens.

4.6 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Onder de in de wetgeving bepaalde voorwaarden beschikt u over de hieronder vermelde rechten. U kunt uw rechten uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de BAR Group:

Per telefoon: +31 (0) 76 30 300 69

Per fax: +33 (0) 3.89.20.43.79

Per e-mail: service@baer.nl

Per post aan BAR BV, Dep. vertrouwelijkheid, Ceresstraat 1, 4811CA Breda

Via het op de site beschikbare contactformulier.

Om op uw verzoek te kunnen reageren en uw privacy te beschermen, moeten wij u identificeren. Daartoe kunnen wij u om een kopie van een identiteitsbewijs vragen.

5 Gebruik van cookies

BAR BV ("BAR") is steeds op zoek naar innoverende en doeltreffende manieren om uw ervaring op haar website www.baer.nl (de "Site") te verbeteren en u een betere dienstverlening aan te bieden. Als zodanig kan BAR cookies gebruiken om uw zoekopdrachten te personaliseren en de snelheid van uw browsen te verhogen, om uw keuzes te onthouden, zoals taalvoorkeur, en om anonieme statistieken te produceren. Voor sommige cookies (d.w.z. cookies voor reclamedoeleinden) is uw voorafgaande toestemming nodig voordat de cookie op uw terminal wordt geïnstalleerd. Een banner op onze Site informeert u over cookies en vraagt, met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies, om uw toestemming voordat er cookies worden geplaatst.

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

   • tijdelijke cookies (zie b)
   • permanente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanner u uitlogt of de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde duur gewist, die per cookie anders kan zijn. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser wissen.

d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de cookies van derden accepteren of alle cookies afwijzen. We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

f) De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser gedetecteerd, maar door uw flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5 storage objects, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht uw browser en hebben geen automatische afloopdatum. Als u geen verwerking van de flash-cookies wilt, moet u een bijbehorende add-on installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden wij aan om uw cookies en de browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt BÄR BV geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om de inhoud van onze website naar behoren te kunnen leveren, om de inhoud van onze website en de reclame hiervoor te optimaliseren om de voortdurende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en voor wetshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval om de informatie te verstrekken die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door BÄR BV daarom enerzijds statistisch en verder geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Volgende Cookies worden gebruikt bij BAR.

Browsing cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de Site of voor het verlenen van een onlinedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. De deactivering ervan leidt tot aanzienlijke moeilijkheden bij het gebruik van de Site, of zelfs tot de onmogelijkheid om de aangeboden diensten te gebruiken. U kunt zich ertegen verzetten en ze verwijderen door uw browserinstellingen te gebruiken, maar uw gebruikerservaring kan erdoor verslechteren.

Functionele cookies

Deze cookies maken het mogelijk de navigatie op de Site te verbeteren en te versnellen door de keuzes van de gebruiker te onthouden. Deze cookies maken het mogelijk om

   • Om de weergavevoorkeuren van uw browser te onthouden (gebruikte taal, weergave-instellingen, besturingssysteem, enz.) en om de presentatie van de Site tijdens uw bezoeken aan te passen, in overeenstemming met de beeldscherm- of leesapparatuur en -software waarover uw terminal beschikt en die wordt gebruikt voor het surfen op onze Site ;
   • Om informatie te onthouden met betrekking tot, bijvoorbeeld, een formulier dat u hebt ingevuld of een gevraagde dienst (diensten waarop u geabonneerd bent, inhoud van uw winkelmandje);
   • Om veiligheidsmaatregelen op onze Site te implementeren;

Browsing cookies en functionele cookies zijn strikt noodzakelijke cookies. (14.7 Econda)

Cookies voor publieksmeting

Deze cookies stellen ons in staat gebruikers te herkennen tijdens hun verschillende bezoeken.

Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken en de bronnen van het verkeer bepalen, om de prestaties van onze website te meten en te verbeteren. Zij helpen ons ook om de meest/minst bezochte pagina's te identificeren en om te evalueren hoe bezoekers door de website navigeren. Indien u deze cookies niet aanvaardt, worden wij niet op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website. (Google analytics)

Aangepaste reclame cookies

Reclamecookies stellen derden in staat diensten aan te bieden, voornamelijk reclame, en hun doeltreffendheid te verbeteren. Deze cookies kunnen de pagina's en websites die u bezoekt onthouden, en kunnen persoonsgegevens verzamelen, voornamelijk het IP-adres van de terminal die door de internetgebruiker wordt gebruikt. De verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven.

Cookies stellen reclamebureaus bijvoorbeeld in staat om advertenties voor te stellen die aangepast zijn aan uw interesses op basis van uw navigatie op de Site. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist. (14.2 Doubleclick)

Knoppen voor delen op sociale netwerken

BAR gebruikt plugins of knoppen die linken naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube om het delen van onze content op sociale netwerken mogelijk te maken. Het doel van deze deelknoppen is zichtbaarheid te geven aan onze site.

Als u een deelknop gebruikt, kan het betrokken sociale netwerkgegevens verzamelen. BAR heeft geen invloed op de gegevens die door de sociale netwerken via de knoppen worden verzameld. Om te weten te komen welke gegevens worden verzameld, voor welk doel, hoe de sociale netwerken de informatie verwerken en gebruiken en welke rechten en instellingen u hebt om uw privacy te beschermen, kunt u de kennisgevingen inzake gegevensbescherming raadplegen die door de betrokken sociale netwerken zijn gepubliceerd.

5.2 Hoe stel ik cookies in op de BAR site?

Via onze tool voor cookiebeheer

De BAR Cookie Management tool kan worden gebruikt om uw Cookie voorkeuren

Via uw browser: aan te passen. Het programma slaat uw keuzes op en vraagt u zo nodig om uw toestemming te hernieuwen.

Via uw browser

Op een computer

Door middel van uw webbrowser kunt u de cookies bekijken die reeds op uw computer zijn geïnstalleerd, en ze één voor één verwijderen per type cookie of als geheel. De manier om ze te bekijken verschilt naargelang het type browser:

Apple Safari-browser: onder "Privacy" in het menu "Voorkeuren", gedeelte gewijd aan "Cookies en andere websitegegevens";

Google Chrome-browser: onderdeel "Privacy" in het menu "Instellingen", subkopje "Inhoudsinstellingen", ruimte gewijd aan "Cookies en websitegegevens";

Microsoft Internet Explorer browser: menu "Extra", onderdeel "Internet-opties", dan "Algemeen", dan "Browsegeschiedenis", dan "Instellingen", venster "Tijdelijke Internetbestanden en Historie-instellingen", en tenslotte "Bestanden weergeven";

Mozilla Firefox-browser: menu "Extra", rubriek "Opties", subrubriek "Privacy", specifieke functie "Specifieke cookies verwijderen".

U kunt ook bepaalde cookies instellen via de site van het "Network Advertising Initiative" of op uw webbrowser om de installatie van cookies te blokkeren of daarvoor een waarschuwing te krijgen. De te volgen stappen verschillen per browser, maar u kunt instructies vinden in het "Help"-menu van de browser. Browserinstellingen kunnen onafhankelijk worden gemaakt op elke terminal die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Site.

   Op een smartphone of tablet

U kunt cookies op de volgende manieren verwijderen of ongedaan maken:

Via onze cookie management tool: Cookie voorkeuren

Via uw browser:

Via Android Browser: rubriek "Privacy en Beveiliging" in het menu "Instellingen", van daaruit heeft u toegang tot de functies "Cache wissen", "Wachtwoorden wissen" "Alle cookies wissen", "Formuliergegevens wissen" en "Wachtwoorden wissen". U kunt deze functies ook zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen.

Google Chrome Browser: in het "Instellingen" menu onder "Geavanceerde Opties", dan "Browsergegevens wissen", dan de gegevens die u wilt wissen.

Apple-browser op iOS 8: tik op "Instellingen" en selecteer vervolgens in het tabblad "Safari" "Cookies blokkeren" en kies een van de aangeboden opties: "Altijd toestaan, Alleen bezochte websites toestaan, Alleen momenteel geopende websites toestaan, of Altijd blokkeren". Op iOS 7 of eerder kun je kiezen tussen de opties "Nooit, Van derden en adverteerders, en Altijd". Wij wijzen u erop dat het de-installeren of blokkeren van cookies die op de Sites worden gebruikt, gevolgen kan hebben voor uw gebruik van de Sites of dit zelfs onmogelijk kan maken.

6 Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de gegevensbeheerder onder de vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens daarbij worden verzonden aan de gegevensbeheerder, blijkt uit het bijbehorende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor het interne gebruik bij de gegevensbeheerder en voor eigen doeleinden verzamelt en opgeslagen. De gegevensbeheerder kan zorgen voor de doorgifte aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst die de persoonsgegevens ook alleen gebruikt voor intern gebruik, toe te rekenen aan de gegevensbeheerder.

Door registratie op de website van de verwerker worden verder door de Internet-Service-Provider (ISP) het door de betrokkene opgegeven IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Alleen door de opslag van deze gegevens kan misbruik van onze diensten worden voorkomen en deze gegevens maken het, indien nodig, mogelijk om begane strafbare feiten te verduidelijken. In dit opzicht is het opslaan van deze gegevens vereist voor de bescherming van de gegevensbeheerder. Openbaarmaking van deze gegevens aan derden gebeurt in principe niet, tenzij er een wettelijke verplichting is voor de openbaarmaking of de openbaarmaking dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene onder vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient voor de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden, die vanwege de aard van de zaak alleen kan worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde personen zijn vrij om te allen tijde de persoonsgegevens die bij de registratie zijn verstrekt, te wijzigen of volledig uit de database van de gegevensbeheerder te laten verwijderen.

De gegevensbeheerder verstrekt op verzoek van de betrokkene op elk moment informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de gegevensbeheerder op verzoek of kennisgeving van de betrokkene persoonsgegevens, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag.

7 Abonnement op onze nieuwsbrief

Gebruikers hebben op de website van BÄR BV de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het aanvragen van de nieuwsbrief aan de gegevensbeheerder worden verstrekt, blijkt uit het hiervoor gebruikte invoermasker.

BÄR BV informeert haar klanten en zakelijke partners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betrokkene in principe alleen worden ontvangen als de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en de betrokkene zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een bevestigingsemail verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene is opgegeven in een procedure met double-opt-in. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het door de Internet-Service-Provider (ISP) gegeven IP-adres van het computersysteem dat door de betrokkene op het moment van de aanmelding werd gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip uit te kunnen leggen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregelen voor de gegevensbeheerder.

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om deze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een daarvoor benodigde registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische wijzigingen. De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden niet overgedragen aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene op elk gewenst moment worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming bevindt zich een link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment direct af te melden op de website van de gegevensbeheerder voor het ontvangen van de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de gegevensbeheerder kenbaar te maken.

8 Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrieven van BÄR BV bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om een logboekregistratie en -analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online-marketing-campagnes worden gemaakt. Op basis van de geïntegreerde telpixels kan BÄR BV detecteren of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de gegevensbeheerder opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen kunnen op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaringen via de double-opt-in procedure intrekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de gegevensbeheerder gewist. Een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief beschouwt BÄR BV automatisch als intrekking.

9 Contactmogelijkheden via de website

De website van BÄR BV omvat vanwege wettelijke voorschriften, waardoor snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk is, ook een algemeen adres van de zogenaamd elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de gegevensbeheerder, worden de persoonsgegevens, die door de betrokkene zijn verstrekt, automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis van een betrokkene verstrekte persoonsgegevens aan de gegevensbeheerder worden voor doeleinden van het verwerken of om contact op te nemen met de betrokkene opgeslagen. Er is geen openbaarmaking van deze persoonsgegevens aan derden.

10 Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De gegevensbeheerder bewerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkenen alleen op gedurende de periode die nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of zoals door de wetgever is voorgeschreven in de wet- of regelgeving die van toepassing is voor de gegevensbeheerder. Als het doeleinde van het opslaan vervalt of als er een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, dan worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11 Rechten van de betrokkene

11.1 Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de gegevensbeheerder een bevestiging te ontvangen of de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit bevestigingsrecht, kan hij/zij hiervoor op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de gegevensbeheerder.

11.2 Recht op inlichtingen

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op gratis inlichtingen van de gegevensbeheerder over de opgeslagen persoonsgegevens van zijn/haar persoon en een kopie van deze inlichtingen naast de hier genoemde informatie te ontvangen:

   • de verwerkingsdoeleinden
   • de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt of nog openbaar worden gemaakt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
   • indien mogelijk de geplande duur van opslag van de persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
   • het bestaan van een recht om de betreffende persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de beperking op het verwerken door de beheerder of een herroepingsrecht tegen deze verwerking
   • het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
   • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
   • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering op grond van artikel 22 lid 1 en 4 AVG en — althans in deze gevallen — zinvolle informatie over de logica, reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden verstrekt. Als dat het geval is, dan heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij/zij hiervoor op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de gegevensbeheerder:

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

11.3 Recht op correctie

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens betreffende hem/haar. Bovendien heeft de betrokkene het recht op, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens — onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij/zij hiervoor op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de gegevensbeheerder:

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

11.4 Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de gegevensbeheerder te verlangen, dat deze de betreffende persoonsgegevens onmiddellijk wist, op voorwaarde dat aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet is vereist:

 • De persoonsgegevens worden voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd volgens artikel 6 lid. 1 a AVG of artikel 9 lid 2 a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen geldige redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen.
 • De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel 8 lid 1 AVG.

Als één van de bovenstaande redenen juist is en een betrokkene het wissen van persoonsgegevens opgeslagen bij BÄR BV uit wil laten voeren, kan hij/zij op elk gewenst moment hiervoor contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker voor gegevensbescherming van BÄR BV of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat snel aan het verzoek tot het wissen wordt voldaan.

Als de gegevens openbaar zijn gemaakt door BÄR BV en als ons bedrijf als verantwoordelijke volgens artikel 17 lid 1 AVG verplicht is tot het wissen van de persoonsgegevens, dan dient BÄR BV, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, inclusief technische middelen, andere gegevensbeheerders die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, in kennis te stellen, dat de betrokkene deze andere gegevensbeheerders heeft verzocht tot het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replica’s van dergelijke persoonsgegevens, tenzij de verwerking niet vereist is. De medewerker voor gegevensbescherming van BÄR BV of een andere medewerker zorgt in individuele gevallen voor het nodige:

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

11.5 Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om van de gegevensbeheerder te verlangen, als er sprake is van een van de volgende voorwaarden:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, en wel voor de duur, die de beheerder in staat stelt, de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan tot het beperken van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft deze echter nodig voor het geldend maken, de uitoefening of verdediging van juridische aanspraken.
 • De betrokkene heeft bezwaren tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG ingediend en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de beheerder opwegen tegen die van de betrokkene.

Als aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene het beperken van persoonsgegevens opgeslagen bij BÄR BV wenst, kan hij/zij op elk gewenst moment hiervoor contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker voor gegevensbescherming van BÄR BV of een andere medewerker zorgt voor de beperking van de verwerking;

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

11.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op het ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat van de betreffende persoonsgegevens over hem/haar, die door de betrokkene beschikbaar werden gesteld aan de beheerder. De betrokkene heeft bovendien het recht deze gegevens zonder hinder van de beheerder, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, door te geven aan een andere beheerder, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens artikel 6 lid 1 a AVG of artikel 9 lid 2 a AVG of een contract volgens artikel 6 lid 1 b AVG en de verwerking gebeurt met automatische middelen, tenzij de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak, die van openbaar belang is of voor de uitoefening van een openbare dienst plaatsvindt, die werd overgedragen aan de beheerder.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn/haar recht op de overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct door een beheerder aan een andere beheerder worden overgedragen, zodra dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met de door BÄR BV benoemde medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker:

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

11.7 Recht van bezwaar

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op elk gewenst moment en om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, wat op grond van artikel 6 lid 1 e of f AVG plaatsvindt. Dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van bezwaar verwerkt BÄR BV de persoonsgegevens niet meer, tenzij wij aan kunnen tonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het geldend maken, het uitvoeren of de verdediging van juridische aanspraken.

Als BÄR BV persoonsgegevens verwerkt voor het beheren van direct mail, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van BÄR BV voor doeleinden van direct marketing, dan zal BÄR BV deze persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de betreffende verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89 lid 1 AVG, uitgevoerd door BÄR BV, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene direct contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming van BÄR BV of een andere medewerker.

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

11.8 Recht op het intrekken voor toestemming met betrekking tot gegevensbescherming

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Als een betrokkene wenst aan te geven dat hij zijn/haar toestemming wil intrekken, kan hij/zij hiervoor op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de gegevensbeheerder:

per telefoon via +31 76 30 300 69 per fax via +31 76 30 30 162

per e-mail aan gegevensbescherming@udobaer.nl per brief aan BÄR BV, afdeling gegevensbescherming, Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

12 Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens het sollicitatieproces

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de verwerking van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante documenten voor een sollicitatie elektronisch indient bij de gegevensbeheerder, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat beschikbaar is op de website. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, dan worden de overgedragen gegevens ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsrelatie opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als er door de gegevensbeheerder geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, dan worden de documenten voor de sollicitatie 6 maanden na het bekendmaken van het besluit tot afwijzing gewist, tenzij het wissen niet in strijd is met andere legitieme belangen van de gegevensbeheerder. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Algemene wet inzake gelijke behandeling (AWGB).

13 Gebruik van onze webshop

(1) Als u iets wilt bestellen in onze webshop, is het voor het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. De verplichte informatie nodig voor het afwikkelen van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, de overige gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG.

(2) Wegens commerciële en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld met behulp van TLS-technologie.

(4) De contractgegevens worden opgeslagen voor facturering en kunnen op elk moment door geregistreerde klanten worden ingezien door in te loggen.

14 Trackingdiensten

14.1 Google Analytics

De gegevensbeheerder heeft op deze website het component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïnstalleerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het inwinnen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst omvat onder meer gegevens over hoe een betrokkene van een website op een andere website is gekomen (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor de kosten-baten-analyse van internetreclame.

De exploitatiemaatschappij van het Google-Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De gegevensbeheerder gebruikt voor de web-analyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Via deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google afgebroken en geanonimiseerd, als de toegang tot onze website vanuit een EU-lidstaat of vanuit een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte plaatsvindt.

Het doel van de Google-Analytics-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online-rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een enkele pagina van deze website wordt opgevraagd, die door de gegevensbeheerder wordt beheerd en waarop Google-Analytics-componenten zijn geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google-Analytics-componenten in staat gesteld gegevens voor het doeleinde van de online-analyse aan Google door te geven. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en vervolgens de afhandeling van provisieberekeningen mogelijk te maken.

Via de cookie worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de toegangstijd, de plaats, van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken van onze website door de betrokkene, opgeslagen. Bij elk bezoek van onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de VS overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de VS opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verkregen persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden door aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven beschreven, op elk gewenst moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het genereren van de gegevens door Google Analytics gebaseerd op het gebruik van deze website en het verwerken van deze gegevens door Google en dit te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee dat er geen gegevens en informatie over het bezoek van de website aan Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als bezwaar beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet door de betrokkene opnieuw een installatie van de browser-add-ons plaatsvinden om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon, die daarvoor bevoegd is, wordt gedemonteerd of uitgeschakeld, dan is de nieuwe installatie of een vernieuwde activering van de browser-add-ons mogelijk.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsregels van Google kunt u vinden onder https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en kunnen onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html worden opgevraagd. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/ nader toegelicht.

14.2 Te gebruiken gegevensbeschermingsregels en de toepassing van DoubleClick

De gegevensbeheerder heeft op deze website componenten van DoubleClick by Google geïnstalleerd. DoubleClick is een merk van Google, waarbij voornamelijk speciale online-marketingoplossingen voor reclamebureaus en uitgevers worden gemeten.

De exploitatiemaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google verzendt met elke afdruk alsook met klikken of andere activiteiten gegevens op de DoubleClick-server. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Accepteert de browser deze aanvraag, dan plaatst DoubleClick een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het doel van de cookie is de optimalisatie en de weergave van reclame. De cookie wordt onder andere gebruikt om voor de gebruiker relevante reclame te schakelen en weer te geven en om rapporten over reclamecampagnes te genereren of deze te verbeteren. Bovendien wordt de cookie gebruikt om meerdere vertoningen van dezelfde reclame te voorkomen.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID, die vereist is om het technische proces te voltooien. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan via de cookie-ID bovendien bepalen, welke advertenties al in een browser zijn weergegeven, om dubbele schakelingen te voorkomen. DoubleClick kan verder door de cookie-ID conversies weergeven. Conversies worden bijvoorbeeld weergeven, wanneer eerder aan een gebruiker een DoubleClick-advertentie werd getoond en deze gebruiker vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-ID’s bevatten. Een campagne-ID dienst als identificatie van de campagne, waarmee de gebruiker al in contact was.

Telkens wanneer een enkele pagina van deze website wordt opgevraagd die door de gegevensbeheerder wordt beheerd en waarop DoubleClick-componenten zijn geïnstalleerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende DoubleClick-componenten in staat gesteld gegevens voor het doeleinde van de online-reclame en de facturering van de provisie aan Google door te geven. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van gegevens die Google gebruikt om de provisiefacturering te maken. Google kan onder andere nagaan dat de betrokkene bepaalde links op onze websites heeft aangeklikt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven beschreven, op elk gewenst moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kunnen reeds door Google Analytics ingestelde cookies op een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsregels van DoubleClick by Google kunt u vinden onder https://www.google.com/intl/nl/policies/.

14.3 Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyse-tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoekers (alleen met anonieme IP-adressen) te verzamelen. Zo ontstaat een logboek van de muisbewegingen, muisklikken en interactie met het toetsenbord, met als doel afzonderlijke bezoeken van deze website via een steekproef als zogenaamde session-replay weer te geven alsook in vorm, zogenaamde heatmaps te beoordelen en zo potentiële verbeteringen voor deze website af te leiden. De door Mouseflow verzamelde gegevens zijn niet persoonlijk en worden niet aan derden doorgegeven. De opslag en verwerking van deze verzamelde gegevens vindt plaats binnen de EU. Als u niet wilt dat Mouseflow gegevens over u verzamelt, kunt u op alle websites die Mouseflow gebruiken bezwaar maken, via de volgende link: https://mouseflow.de/opt-out/.

14.4 Optimizely

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst “Optimizely” van het bedrijf Optimizely Inc., om met A/B- en multivariabele tests nieuwe functies en weergaven te testen. De dienst maakt gebruik van cookies om de browser van den gebruiker te identificeren. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. De informatie over het gebruik wordt anoniem doorgestuurd naar een server van Optimizely in de VS en daar opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om de cookies in uw webbrowser opnieuw in te stellen om deze cookies te wissen.

U kunt de Optimizely-tracking op elk gewenst moment uitschakelen door het opvragen van deze link: www.udobaer.nl?optimizely_opt_out=true

Uitvoerige informatie is te vinden onder https://www.optimizely.com/de/privacy.

14.5 Userlike

Deze website maakt gebruik van Userlike, een live-chat software van het bedrijf Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid). Userlike maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk gesprek mogelijk maken in de vorm en een real-time chat met u op de website mogelijk maken. Persoonsgegevens zoals IP-adres, user-agent of referrer worden niet verzameld en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Tenzij de gebruiker in de chat zijn contactgegevens invoert, bijvoorbeeld om een telefoontje of een aanbod te ontvangen.

14.6 SurveyMonkey

De website gebruikt het programma SurveyMonkey om enquêtes onder klanten te houden. Survey Monkey gebruikt cookies om pop-ups te onderdrukken als de bezoeker de enquête al heeft beantwoord, geweigerd of gesloten. Als de bezoeker een browser gebruikt die cookies blokkeert en zijn cookies of informatie over bezoeken aan uw site heeft verwijderd, weet de aanbieder (SurveyMonkey) niet meer of de bezoeker de enquête al heeft beantwoord of geweigerd en wordt het pop-upbericht mogelijk opnieuw weergegeven. De geldigheid van de cookies is: 1 jaar. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 f AVG) om de klanttevredenheid te bepalen.

14.7 Econda

Telkens wanneer een gebruiker een pagina van onze website bezoekt, worden de gegevens met betrekking tot deze handeling in een logbestand opgeslagen, waardoor wij de website kunnen ontwerpen en optimaliseren om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen. Op basis van deze gegevens worden ook gebruikersprofielen opgesteld waarvoor pseudoniemen moeten worden gebruikt, met inbegrip van: IP-adres (gepseudonimiseerd), naam van de geraadpleegde bestanden, begin en duur van de sessie, browser en besturingssysteem, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van toegang. Deze opgeslagen gegevens worden voor louter statistische doeleinden geanalyseerd om de website te ontwerpen en te optimaliseren voor de behoeften van de gebruiker en worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Wij gebruiken hiervoor oplossingen en technologieën van Econda GmbH (http://www.econda.de).

14.8 Google Tag Manager

een analytische cookie voor het verzamelen van statistische gegevens over de acties die bezoekers uitvoeren op onze website. Deze gegevens laten ons toe om onze website te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

15 Verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG Tel.: 070-8888 500 Fax: 070-8888 501 Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

16 Wijzigingen in de gegevensbeschermingsregels

Wij behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsregels te wijzigen zoals vereist door technische ontwikkelingen. In deze gevallen passen we ons privacybeleid hierop aan. Let op de huidige versie van ons privacybeleid.

(Juni 2021)