Content
MobileLogo
Zakelijke klant Particuliere klant
Correct opslaan

GEVAARLIJKE STOFFEN-ABC

Gevaarlijke stoffen correct opslaan

Houd rekening met de volgende 6 punten:

1. Informatie over het stof vastleggen

Alle gebruikte stoffen zijn door u vastgelegd en geven uitkomst over de classificatie, eigenschappen en de benaming van de gevaarlijke stoffen, idealiter met het 'CAS-nr.' (internationale standaard voor de benaming van chemische stoffen).

2. Actuele markering gebruiken

Conform de CIP-verordening mogen alleen nog GHS-tekens worden gebruikt. Controleer daarom regelmatig of de classificatie van gevaarlijke stoffen van uw stoffen/mengsels nog actueel is.

3. Actuele berichten over magazijnvoorraad

U dient op elk gewenst moment een uitspraak te kunnen doen over welke stof waar en hoe opgeslagen is. Dit is in het algemeen vastgelegd door de wetgever en in het bijzonder door de brandweer, zodat er altijd informatie beschikbaar kan worden gesteld over het potentiële brandgedrag.

4. Risicobeoordeling maken

Basis voor het bepalen van potentiële gevaren en belastingen is de activiteitgestuurde analyse. Alle activiteiten die de omgang met de aanwezige gevaarlijke stoffen omvatten, moeten gecontroleerd worden om de gevaren/belastingen te identificeren. Neem alle vastgelegde gevaren/belastingen in overweging en definieer welke maatregelen voor de arbeidsbescherming getroffen moeten worden.

5. Bedrijfsvoorschriften opstellen, up-to-date houden, doorgeven

Uw medewerkers moeten altijd getraind zijn met het oog op de soorten gevaren die zijn verbonden aan elk van de opgeslagen gevaarlijke stoffen, de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen en hoe zich te gedragen in geval van nood of lekkage. Deze informatie moet schriftelijk zijn vastgelegd, in de bedrijfsvoorschriften worden bewaard en voor elke medewerker toegankelijk zijn.

6. Lijst van gevaarlijke stoffen en veiligheidsinformatiebladen

Alle in het bedrijf gebruikte gevaarlijke stoffen moeten in het register met gevaarlijke stoffen staan en voor elke medewerker toegankelijk zijn. Het register met gevaarlijke stoffen bevat de 'stofinformatie', alle veiligheidsgegevensbladen en informatie over gebruikte hoeveelheden en de benaming van de werkbereiken waarin mensen blootgesteld kunnen worden aan de gevaarlijke stof. Het register moet volgens de bedrijfsspecifieke organisatiestructuur worden ingedeeld. In het register moeten alle stoffen die kankerverwekkend, mutageen en vergiftig voor de voortplanting zijn, onafhankelijk van de hoeveelheid, vermeld zijn.

Gevaarlijke stoffen zijn uit de meeste werkplaatsen niet meer weg te denken. Om mens en milieu bij de omgang met gevaarlijke stoffen te beschermen, is de opslag van gevaarlijke stoffen aan strenge voorschriften onderworpen. We helpen u bij het volgens de wettelijke voorschriften opslaan van stoffen. Gevaarlijke stoffen worden gemarkeerd met gevarensymbolen om de geschiktheid van het magazijn en de opslagcomponenten aan te geven. Hieronder bespreken wij de betekenis van de symbolen. Alle UDO BÄR producten voor de opslag van gevaarlijke stoffen voldoen aan de Duitse productierichtlijnen en officiële voorschriften. Neem de voor uw land geldende voorschriften in acht en informeer er zo nodig naar bij de verantwoordelijke instanties. Alle gegevens onder voorbehoud - stand van voorbereiding 01 juli 2016.

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen

 • Opvangbakken moeten vloeistofdicht zijn
 • De bestendigheid tegen de in de bakken opgeslagen stoffen moet worden vermeld en worden aangetoond
 • Opvangbakken van staal conform DIN EN 10025-2 of DIN EN 10028-8 moeten een wanddikte van minstens 3 mm hebben, roestvrijstalen opvangbakken conform DIN EN 10088-2 moeten een wanddikte van tenminste 2 mm
 • Wanden en vloeren van de opvangbakken moeten stabiel genoeg zijn om de inwerkende krachten goed op te nemen
 • De stabiliteit moet worden aangetoond door een statische berekening voor alle optredende belastingen
 • De opvangbakken moeten zodanig gebouwd zijn dat de onderbodem op corrosie kan worden gecontroleerd (uitzonderingen hierop zijn de platte opvangbakken als oppervlaktebeschermsysteem, als ze voldoende tegen corrosie beschermd zijn)
 • Opvangbakken moeten een boord van ten minste 2 cm hebben, waarmee bij de berekening van het opvangvolume rekening moet worden gehouden
 • Een hoogte van minstens 5 cm is verplicht
 • Opvangbakken mogen geen afvoer hebben
 • Schroefverbindingen onder het maximaal mogelijke vloeistofniveau in de opvangbak zijn niet toegestaan
 • Markering van opvangbakken overeenkomstig punt 2.2.2 van de richtlijnen voor stalen opvangbakken
 • In elke fabriek moet een fabriekseigen productiecontrole worden uitgevoerd
 • De dichtheid van de opvangbakken wordt gecontroleerd aan de hand van de kleurstofpenetratiemethode of een gelijkwaardige methode
 • Plaatsing alleen op regendichte, horizontale, effen en voldoende stabiele ondergrond (bijv. asfalt of beton)
 • Voldoende uitwendige bescherming tegen mogelijke beschadigingen
 • Bij het samenvoegen van meerdere opvangbakken moet op een zichtbaar punt een overzicht worden aangebracht dat voor elke afzonderlijke opvangbak de volgende informatie moet bevatten:
  - o soort opgeslagen stof/mengsel
  - maximaal opslagvolume
  - o maximaal bakvolume

Opvangvolume

Een opvangbak moet de inhoud van de grootste bak kunnen opnemen, of minstens 10% van de opgeslagen hoeveelheid.

OPGELET: In waterwingebieden moet de gehele opgeslagen hoeveelheid opgevangen kunnen worden (100%). Het aangegeven gebruik van de producten is alleen toegestaan met inachtneming van de betreffende toe te passen wetten en verordeningen, o.a. de Duitse chemicaliënwet (ChemG), waterhuishoudingswet (WHG), richtlijnen voor stalen opvangbakken (StawaR), verordening gevaarlijke stoffen (GefStoffV), bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), technische regels gevaarlijke stoffen (TRGS 509/510), gevarenbeoordeling, en nog veel meer.

Indeling aquatoxische en brandbare vloeistoffen

Aquatoxische vloeistoffen

Gevarensymbool

Classificatie

acuut aquatoxisch

chronisch aquatoxisch

chronisch aquatoxisch

chronisch aquatoxisch

chronisch aquatoxisch

H-Set

H 400

H 410

H 411

H 412

H 413

Categorie Gevaar

GHS 1

GHS 1

GHS 2

GHS 3

GHS 4

Brandbare vloeistoffen

Gevarensymbool

Classificatie

extreem ontvlambaar

licht ontvlambaar

brandbaar

Criteria

vlampunt tot 23 °C kookpunt vanaf 35 °C

vlampunt tot 23 °C kookpunt vanaf 35 °C

kookpunt van 23° C tot 60° C

H-Set

H 224

H 225

H 226

Categorie Gevaar

GHS 1

GHS 2

GHS 3

Signalering

Bijtende stoffen

Bijtende stoffen zijn stoffen die al bij kortstondige inwerking een vernietigende uitwerking op levend weefsel uitoefenen.

Schadelijke en irriterende stoffen

Schadelijke stoffen zijn stoffen die door inademen, inslikken of binnendringen via de huid de dood tot gevolg hebben of tot acute/chronische gezondheidsschade kunnen leiden.

Milieuonvriendelijke stoffen

Milieuonvriendelijke stoffen zijn stoffen en mengsels die de aard van het ecosysteem van water, bodem of lucht, klimaat, flora en fauna of micro-organismen dusdanig kunnen veranderen dat daardoor direct of op termijn gevaren voor het milieu optreden.

Zeer giftige en giftige stoffen

Zeer giftig of giftig zijn stoffen die al in geringe mate door inademen, inslikken of opname via de huid de dood kunnen veroorzaken of tot acute of chronische gezondheidsschade kunnen leiden. Met dit symbool worden ook carcinogene, teratogene en mutagene stoffen gesignaleerd.

Gassen

Dit symbool beschrijft onder druk verdichte, vloeibaar gemaakte, ingevroren vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen.

Brandbare stoffen

Etikettering van stoffen die licht ontvlambaar, snel ontvlambaar, zelfontvlambaar of zelfverhittend zijn. Bovendien kunnen deze stoffen brandbaren gassen of organische peroxiden afgeven.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Onder de opslag van gevaarlijke stoffen wordt verstaan de opslag van gevaarlijke stoffen voor later gebruik en voor levering aan anderen. Deze opslag omvat de ter beschikkingstelling voor transport of het lossen, als dit niet binnen 24 uur na aanvang ervan of op de daaropvolgende werkdag gebeurt. Wanneer deze werkdag een zaterdag is, eindigt deze termijn met het verstrijken van de volgende werkdag.

Let op, over het algemeen geldt: Het klaarzetten van de voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen is beperkt tot een ploegendienst resp. één dag. Niet-gebruikte of benodigde hoeveelheden moeten aan het einde van de dag of dienst naar de geschikte plaatsen, bijv. voor de opslag van gevaarlijke stoffen, worden gebracht. Gevaarlijke stoffen in vaten die direct met machines verbonden zijn, behoren evenmin tot de opslag. Ook wanneer voor de hiervoor genoemde voorwaarden het begrip opslag niet van toepassing is, moet aan de waterbescherming voldaan worden. De gevaarlijke stoffen moeten zo ter beschikking worden gesteld, dat ze bij een lekkage, enz. geen bedreiging voor het milieu vormen. Opslag in opvangbakken is noodzakelijk.

Bij brandbare of giftige vloeistoffen op het volgende letten: Door inachtneming van hiervoor vermelde punten wordt vooralsnog echter enkel aan de waterbescherming voldaan. Wanneer u brandbare vloeistoffen opslaat, moet u bovendien de eisen uit de Duitse 'Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)' met betrekking tot brandveiligheid, ventilatie en technische uitrusting – geschiktheid van de gebruikte elektrische apparaten enz. - in acht nemen. Ook met de bouwvoorschriften wordt hierbij geen rekening gehouden. Wanneer u giftige of zeer giftige stoffen opslaat, moeten deze beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegde personen. Dit betekent dat de stoffen achter slot en grendel moeten worden bewaard. Verder moet voor alle aangeboden producten in het kader van de opslag van milieugevaarlijke stoffen een risicobeoordeling conform de Duitse § 3 ArbmittV door de exploitant worden opgesteld, die een implementering van de overeenkomstige beschermingsmaatregelen omvat. Pas na voltooide risicobeoordeling mogen de producten worden gebruikt.

Opslagplaats

OPSLAG BUITEN Deze markering geeft aan dat u de hier aangegeven gevaarlijke stoffen buiten kunt opslaan, omdat de gevaarlijke stoffen hier worden beschermd tegen weersinvloeden. Hierbij is geen rekening gehouden met bouwvoorschriften zoals de afstand tot belendende percelen of brandveiligheid.

OVERDEKTEOPSLAG De hier aangegeven gevaarlijke stoffen kunnen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in producten met deze markering onder een deels open overkapping of haldeel o.i.d. worden opgeslagen.

OPSLAG IN WERKRUIMTES Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen de hier aangegeven gevaarlijke stoffen in werkruimtes opslaan. De vereiste bescherming voor de opslag van deze gevaarlijke stoffen in werkruimtes wordt door het product zelf geboden.

Fundamentele aanwijzingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen:

 • De opslag van gevaarlijke stoffen is altijd onderhevig aan de betreffende geldige wettelijke bepalingen en technische regels [bijv. BetrSichV, ExSV, GefStoffV, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)]
 • Het magazijn voor gevaarlijke stoffen is niet toegankelijk voor onbevoegden. op het verbod en de mogelijke gevaren moet door bordjes worden geattendeerd
 • Magazijnen voor gevaarlijke stoffen die voor de opslag van brandbare stoffen bestemd zijn moeten een afstand van minstens 10 m aanhouden (TRGS 509 + 510) ten opzichte van installaties en inrichtingen waarvan brandgevaar kan uitgaan
 • De gezamenlijke opslag van verschillende gevaarlijke stoffen is onderhevig aan strenge wettelijke voorschriften, vooral met het oog op de in TRGS 510 aangegeven opslagklassen; de voorschriften moeten absoluut worden nageleefd
 • Magazijnen met gevaarlijke stoffen mogen alleen door personen worden gebruikt die vertrouwd zijn met de omgang met gevaarlijke stoffen en van wie verwacht kan worden dat ze hun taken betrouwbaar uitvoeren
 • Het personeel is geïnstrueerd over de bijzondere gevaren bij de omgang met gevaarlijke stoffen en over de te treffen maatregelen bij ongevallen en storingen. deze instructies moeten regelmatig herhaald worden
 • De exploitant moet een gevarenbeoordeling conform de technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS 400, TRGS 509, TRGS 1111) en een bedrijfsaanwijzing (TRGS 555) opstellen
 • Veiligheidsgegevensbladen en aanvullende informatie van de fabrikant kunnen hierbij geraadpleegd worden
 • De magazijnen voor gevaarlijke stoffen moeten in een correcte toestand worden gehouden en gebruikt (TRGS 510)

Bestendigheid van het materiaal

Staal
Is bestand tegen de meeste brandbare en aquatoxische vloeistoffen. Bij stoffen met een bijtend karakter moet de bestendigheid d.m.v. bestendigheidslijsten gecontroleerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Roestvrij staal
Heeft over het algemeen een hogere bestendigheid dan staal en is ook bestand tegen de meeste agressieve stoffen. Om ongelukken te voorkomen moet ook hier de bestendigheid d.m.v. bestendigheidslijsten gecontroleerd worden.

Polyethyleen (PE)
Is bestand tegen de meeste agressieve stoffen zoals zuren en logen. Bij brandbare vloeistoffen, oplosmiddelen, enz. moet de bestendigheid d.m.v. bestendigheidslijsten gecontroleerd worden.

Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Heeft op basis van zijn structuur een hoge vastheid. Uit deze grondstof vervaardigde tanks, opvangbakken, enz. zijn zeer vormvast en robuust. De bestendigheid tegen brandbare vloeistoffen en oplosmiddelen is echter beperkt. Informeer naar de bestendigheid.

 

Wij adviseren u graag

Wij zijn beschikbaar voor al uw verdere vragen! Neem nu contact met ons op!